VERKOOPS- EN CONTRACTVOORWAARDEN

1. VERZENDINGSVOORWAARDEN

Alle goederen worden verzonden op risico van de klant. De klant is vrij de goederen te komen ophalen bij Elektro Neirynck. Leveringen die gebeuren op risico van Elektro Neirynck vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle zendingen dienen afgetekend te worden onder voorbehoud. Indien geen voorbehoud van controle wordt gemaakt op de levernota kan Elektro Neirynck niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade of tekortkomingen. !

2. OVERMACHT

Overmacht schorst de leveringstermijnen en geeft de klant geen recht op ontbinding/schadevergoeding. Zijn in ieder geval overmacht : onderbreking van bevoorrading, staking, lock-out, brand.!

3. LEVERINGEN

Alle leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft de klant geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding van het contract. Bij afroep dienen de indelingen zodanig gegeven te worden dat het ons mogelijk is het contract binnen de voorziene termijn uit te voeren.!

4. KLACHTEN EN TERUGZENDINGEN - GARANTIE

A. Klachten wegens zichtbare gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 5 dagen na levering per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel gericht worden, of indien de koopwaar een manipulatie heeft ondergaan.

B. Klachten wegens verborgen gebreken worden niet meer aanvaard indien ze niet binnen de 14 dagen na ontdekking van de gebreken per aangetekend schrijven aan onze maatschappelijke zetel gericht worden, onverminderd de toepassing van art. 1648 B.W. Onze verantwoordelijkheid voor verborgen gebreken is in ieder geval beperkt tot een periode van 6 maand vanaf de levering.

C. Onze aansprakelijkheid zal in geen geval verder kunnen reiken dan de factuurwaarde van de goederen. Wij behouden ons het recht voor om in geval van gegronde klachten naar onze keuze ofwel de goederen te vervangen, dan wel de factuurwaarde terug te betalen.

D. Goederen mogen slechts teruggezonden worden, in hun oorspronkelijke staat, mits onze vooraf- gaande toestemming en volgens onze instructies. Dit houdt nooit erkenning van aansprakelijkheid in.!

E. Elektro Neirynck kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van opbrengst, derving van inkomsten of andere schadeclaims voortvloeiend uit de het niet werken van geleverde goederen of diensten. Hieronder vallen ook uitdrukkelijk de kosten voor het vervangen en herstellen onder garantie van de geleverde goederen. !

F. De algemene garantievoorwaarden zijn twee jaar carry-in bij Elektro Neirynck te Lichtervelde. Tenzij schriftelijk overeengekomen bij de verkoop met Elektro Neirynck.

H. Elektro Neirynck kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een door de fabrikant aangegeven garantietermijn langer dan de wettelijke bepaling. De koper dient hiervoor rechtstreeks terug te vallen op de fabrikant en haar dienstverleners buiten de wettelijke garantieperiode.

 

5. BETALING

A. Behoudens andersluidend beding zijn onze facturen betaalbaar netto contant bij levering van de goederen.

B. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een rente geven aan 8 %. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12 %, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 5.000 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, en onverminderd de toepassing van de bovenstaande renteclausule.

C. Onverminderd het risico dat in hoofde van de klant gevestigd is met betrekking tot de goederen, behouden wij ons het eigendomsrecht over de geleverde goederen voor tot aan hun volledige betaling. In geval van wanbetaling is de klant ertoe gehouden de nog aanwezige goederen terug te zenden bij de eerste sommatie daartoe. De betaalde voorschotten blijven in voorkomend geval verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij de wederverkoop.!

D. Werden termijnen van betaling gegeven of wissels ondertekend, dan zijn alle verschuldigde bedragen van om het even welk contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, zo één termijnbetaling niet werd geëerbiedigd of indien één wissel niet werd betaald op vervaldag.

E. Wissels of aanvaarde effecten brengen geen verzaking mede aan deze voorwaarden, noch schuldvernieuwing.

F. Alle transacties met creditcards en betaalpassen worden in rekening gebracht op het verkooppunt. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht. U kunt voor betaling met creditcard of betaalpas gebruik maken van onze beveiligde afrekenpagina's. Het bedrag wordt afgerekend op het moment dat u uw order plaatst en een bevestiging ontvangt.

6. SCHORSING EN ONTBINDING VAN HET CONTRACT - UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

A. Komt de klant in dit of in een ander contract zijn verplichtingen niet na (o.a. betaling), dan kunnen wij van rechtswege en zonder ingebrekestelling in om het even welk contract, ofwel onze verbintenissen opschorten, ofwel de contracten als ontbonden aanzien. Onze wilsuitdrukking hiertoe per aangetekend schrijven zal hiervoor volstaan.

B. Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door koper aangegane verbintenissen in vraag stellen, behouden wij ons het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij het recht onze verbintenissen geheel of gedeeltelijk op te schorten of zelfs de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden.

C. In alle gevallen waar een contract wordt verbroken en/of ontbonden lastens de klant, is laatstgenoemde van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aan ons verschuldigd, die forfaitair vastgesteld wordt op 40 % van de contractwaarde.!

7. RECHTSKEUZE - GESCHILLENREGELING

Onderhavige voorwaarden zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden van de klant, van toepassing op al onze contracten. Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn, naar onze keuze, hetzij de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, hetzij de rechtbanken van de woonplaats van de klant.!