PRIVACYBELEID

Over ons  privacybeleid  

Elektro  Neirynck   geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en het verbeteren van deze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.  

Dit  privacybeleid  is van toepassing op het gebruik van de website van de webshop van  Elektro  Neirynck . De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is  01 /01/20 21 . Wanneer we een nieuwe versie publiceren, dan vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.  

Dit  privacybeleid  beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.  

Als je vragen hebt over ons  privacybeleid  kan je u contact opnemen via ons algemene contactgegevens die je op de startpagina van de webshop vindt. Je kan ook contact opnemen met onze verantwoordelijke voor privacybescherming. Je vindt de contactgegevens helemaal onderaan deze pagina.  

Over de gegevensverwerking  

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens toegankelijk zijn.    

W ebwinkelsoftware   Odoo  

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van  Odoo . Persoonsgegevens die je voor onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld.  Odoo   heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.  

Odoo   is – op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten – verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Er worden door  Odoo   geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen voor eigen doeleinden.  

Webhosting   Odoo  

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van  Odoo .   Odoo  verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten, maar dit zijn geen persoonsgegevens.  Odoo  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen.  Odoo  is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.  

E-mail en mailinglijsten  

Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze webshop en webformulieren worden verzonden via  odoo ook  voor onze dienstverlening maken we ook gebruik van  Odoo . Dit is een derde partij die een gedeelte van het e-mailverkeer zoals reclameberichten en nieuwsbrieven afhandelt.  Odoo   zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via dit kanaal verloopt, zie je de ‘uitschrijven’ link. Als je hier op klikt zal je geen e-mail meer van ontvangen, met uitzondering van de bevestigingsmails die vertrekken vanuit onze webshop.  

Internetproviders ( Orange,  Telenet,  Proximus )  

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van verschillende Internetprovider ( Orange,  Telenet,  Proximus ). Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. De internetproviders hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.  

Betaalplatformen  

Ingenico Wordline  

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van  Ingenico Wordline   . Zij verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of kredietnummer.  Ingenico, Worldline  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.  Ingenico Wordline  behoudt  zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.  Ingenico Wordline  deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot jouw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van  Ingenico Worldline's  dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.  Ingenico Worldline  bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.  

Verzenden en logistiek  

Bpost  

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van  Bpost  voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met  Bpost  delen.  Bpost  gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat  Bpost  onderaannemers inschakelt, stelt  Bpost  jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.  

Facturatie en boekhouding  

Octopus,  Odoo  

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van  Odoo  & Octopus  

Met  Odoo  & Octopus  delen we jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van  verkoopsdocumenten . Jouw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.  Odoo  & Octopus zijn  tot geheimhouding verplicht en z u l len  jouw gegevens vertrouwelijk behandelen.  Odoo  & Octopus   gebruik en  jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.  

 

Doel van de gegevensverwerking  

Algemeen doel van de verwerking  

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor gerichte marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op jouw verzoek – op een later moment contact met je op  te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.  

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.  

Automatisch verzamelde gegevens  

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) worden niet als individuele persoonsgegevens verwerkt, maar geclusterd om algemene rapporten te maken.  

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek  

In voorkomende gevallen kan  Elektro  Neirynck  op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen om jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.  

Bewaartermijnen  

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een “vergeetverzoek”. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.  

Jouw rechten  

Op grond van de geldende Belgische en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je op deze rechten beroep kunt doen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij jou vragen om je te legitimeren. Wij houden een register bij van afgehandelde verzoeken. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de  machineleesbare  gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het  recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.  

Inzagerecht  

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Dat kan je via jouw dashboard op de webshop (zie “mijn account”). Of je kan een verzoek indienen via de algemene contactgegevens die je vindt op de homepagina van de webshop.  

Rectificatierecht  

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Dat kan je via jouw dashboard op de webshop (zie “mijn account”). Of je kan een verzoek indienen via de algemene contactgegevens die je vindt op de homepagina van de webshop.  

Recht op beperking van de verwerking  

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken als daar redenen toe zijn. Je kan hiervoor een verzoek indienen via de algemene contactgegevens die je vindt op de homepagina van de webshop.  

Recht op overdraagbaarheid  

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.  

Recht van bezwaar en overige rechten  

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van  Elektro  Neirynck . Als je bezwaar maakt zullen  wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of  profiling  te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor  privacyzaken .  

Cookies  

Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze webshop correct functioneert. Zo gebruiken we een cookie om de sessie van de bezoeker te onthouden zodat je de inhoud van je winkelwagentje niet kwijt bent.   

Wij gebruiken analytische cookies om via Google Analytics statistieken te verzamelen over het gebruik van onze webshop en zo de gebruikerservaring te verbeteren.    

Je kan toestemming geven voor het gebruik van de statistische cookies. Als je akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, kunnen we niet garanderen dat de verstrekkers van de cookies jouw gegevens niet voor eigen doeleinden gaan gebruiken of niet gaan meedelen aan de autoriteiten in hun land van herkomst. Onder de wetgeving in de VS zijn bedrijven verplicht om onder bepaalde voorwaarden persoonsgegevens te verstrekken aan inlichtingendiensten en autoriteiten (ook gegevens van EU-onderdanen). In het geval van dergelijke overdracht van gegevens heb je niet dezelfde rechten als deze die je hebt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kan hier ook niet tegen in beroep gaan.   

Wijzigingen in het  privacybeleid  

Wij behouden te allen tijde het recht ons  privacybeleid  te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe  privacybeleid  gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.  

Klachten over de verwerking.  

Heb je klachten over de verwerking van jouw gegevens, contacteer dan eerst en vooral de medewerkers van de webshop via de contactgegevens die je vindt op de startpagina van de webshop.  

Ben je niet tevreden met het antwoord, dan kan je terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming via  info @ nelektro . be  of op het nummer 04 74   90   38   92 .  

Je kan altijd klacht neerleggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:  

Gegevensbeschermingautoriteit  

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel  

Tel. +32 (0)2 274 48 00  

Fax. +32 (0)2 274 48 35  

E-mail contact@apd-gba.be  

De kantoren van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn iedere werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.  

Telefonisch bereikbaar  

Maandag en donderdag: 13u00 tot 16u30  

Dinsdag: 08u30 tot 12u00 - 13u00 tot 16u30  

Woensdag en vrijdag: 08u30 tot 12u00